Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej Zespółu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie

 • Data publikacji strony internetowej: 09.12.2009
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2022
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30.03.2022

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem:

 • tel. +48 22 620 50 51
 • e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
Technikum Nr 29
Szkoła Policealna Nr 26
ul. Ogrodowa 16
00-896 Warszawa

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać poniższych skrótów klawiszowych:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • ESC – wyjście z wyszukiwarki

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu
Budynek Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie znajduje się przy ul. Ogrodowej 16. Wejście do budynku od ul. Dobrzańskiego (brak numerów budynków w obrębie tej ulicy). Ruch pojazdów na ul. Dobrzańskiego jest jednokierunkowy, wjazd możliwy od Al. Solidarności.

Dojścia piesze możliwe od ulic Ogrodowej i Al. Solidarności. Najbliższe przejścia dla pieszych na Al. Solidarności i Al. Jana Pawła II oraz na ul. Ogrodowej posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Ogrodowej i Al. Solidarności nie występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Centralna znajduje się w odległości ok. 2000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych wyposażonych w platformy dla osób niepełnosprawnych, schodów ruchomych oraz taśm ruchomych. W budynku stacji Warszawa Centralna osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc wyznaczonych pracowników po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby, zgodnie z zamieszczonymi tam informacjami.

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości 100 m – przystanek o nazwie „Kino Femina” w obrębie skrzyżowania Al. Solidarności i Al. Jana Pawła II oraz przystanek autobusowy o nazwie „Wola Ratusz” w odległości 200 m w obrębie skrzyżowania Al. Solidarności i ul. Żelaznej. Uwaga: Trasy pojazdów komunikacji miejskiej ulegają częstym zmianom. Zaleca się sprawdzić aktualne informacje dotyczące transportu publicznego na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w ciągu ulicy Dobrzańskiego oraz ulicy Ogrodowej w odległości ok. 50 m, wzdłuż sąsiedniego budynku Sądu Okręgowego (Al. Solidarności 148). Wszystkie pobliskie ulice stanowią rejon płatnego parkowania.

Najbliższy postój taksówek znajduje się na ul. Ogrodowej w pobliżu skrzyżowania z Al. Jana Pawła II.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do szkoły znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Dobrzańskiego. Wejście wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, wyposażone w pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome. Przy wejściu głównym zawsze dostępny jest pracownik obsługi.

W budynku funkcjonuje winda dla osób niepełnosprawnych, za pomocą której możliwy jest dostęp na wszystkie kondygnacje. Budynek składa się z czterech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze.

W budynku dostępny jest plan pomieszczeń w alfabecie Brajla. Drzwi poszczególnych pomieszczeń również posiadają oznaczenia w alfabecie Brajla. W budynku brak oznakowania dotykowego na posadzce w korytarzach oraz brak oznaczeń kontrastowych, w druku powiększonym lub w języku migowym.

W sekretariacie zainstalowana pętla indukcyjna. Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego online wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej placówki pod adresem www.ogrodowa.edu.pl

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w korytarzu głównym. Drzwi do toalety zamykane na zamek. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Korytarze prowadzące do toalet nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób.

W budynku nie ma pokoju dla matki z dzieckiem.

Brak specjalnej windy do celów ewakuacyjnych.